Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van verhuur, verkoop en levering van zaken
aan en verrichten van diensten ten behoeve van derden (hierna te noemen: cliënten) door onze vennootschap
(hierna te noemen: D&D). Partijen verklaren dat deze voorwaarden ook van toepassing zijn op reeds eerder
gesloten en nog te sluiten overeenkomsten.

1.2 Afwijkingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij door D&D schriftelijk en nadrukkelijk
zijn bevestigd. Door cliënten gehanteerde voorwaarden zijn nimmer van toepassing behoudens uitdrukkelijke
schriftelijke aanvaarding door D&D.

1.3 D&D heeft het recht haar voorwaarden te wijzigen. Een wijziging kan D&D met terugwerkende kracht van
toepassing verklaren op overeenkomsten, indien en voor zover die wijziging de rechten die cliënten aan de
betreffende overeenkomst(en) kunnen ontleden, niet beperkt.

1.4 D&D zal bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij
naar beste vermogen met de belangen van cliënten rekening houden.

2. AANBIEDINGEN OFFERTES EN PRIJZEN

2.1 Al onze aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld.

2.2 D&D is niet gehouden te leveren tegen een vermelde prijs, indien duidelijk is (of moet zijn) dat deze prijs
berust op een kennelijke schrijf- of communicatiefout. D&D kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor
schade die hier rechtstreeks uit voortvloeit.

2.3 Door D&D genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.4 Cliënt kan voor het verstrekken van een opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden
alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

2.5 Indien de opgegeven prijs met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, zal D&D
contact met de cliënt opnemen teneinde de meerkosten te bespreken. Cliënt is in dat geval gerechtigd de
overeenkomst te beëindigen met voldoening van de kosten van de door of vanwege D&D reeds verrichte
werkzaamheden. Deze beëindiging dient schriftelijk plaats te vinden, binnen uiterlijk vijf werkdagen nadat D&D
met cliënt contact heeft opgenomen.

3. PLAATS VAN VERHUUR

De overeenkomst voor verhuur van het goed komt tot stand op het moment dat cliënt en D&D de overeenkomst
ondertekenen. De risico’s inzake de gehuurde goederen gaan volledig over op de cliënt op het moment van
levering van het gehuurde:
a. bij afhalen, op het ogenblik dat cliënt het gehuurde in ontvangst neemt bij D&D.
b. bij bezorgen door D&D, op het ogenblik dat de gehuurde goederen voor laden en lossen worden aangeboden
bij de cliënt.

4. RESERVEREN EN ANNULEREN

4.1 Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij D&D te reserveren. Het tijdstip en de periode waarop de
reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor cliënt beschikbaar moeten zijn, worden schriftelijk
vastgelegd.

4.2 De cliënt kan de reservering tot aan de levering van de gehuurde zaak annuleren. Dit dient schriftelijk te
gebeuren en cliënt zal alsdan de navolgende vergoeding verschuldigd zijn:
– 60% van het netto huurbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 59ste en 30ste dag vóór het tijdstip
van reservering;
– 70% van het netto verhuurbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 29ste en 10e dag vóór het
tijdstip van reservering.
– 80% van het netto huurbedrag wanneer de annulering plaatsvindt in minder dan 10 dagen vóór het tijdstip van
reservering.

5. EINDE OVEREENKOMST

5.1 De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn.

5.2 D&D behoudt zich het recht voor om de overeenkomt geheel of gedeeltelijk te ontbinden bij een aanmerkelijke
wijziging van omstandigheden, zoals een aanvraag van faillissement of surséance van betaling van cliënt,
waardoor nakoming in redelijkheid niet meer van D&D kan worden verlangd. Hiervoor is geen tussenkomst van
de rechter noodzakelijk.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

D&D behoudt te allen tijde het recht van eigendom op de verhuurde goederen. In alle gevallen als bedoeld onder
“5. EINDE OVEREENKOMST” is D&D gerechtigd om het gehuurde bij cliënt terug te halen, zonder
ingebrekestelling of aankondiging vooraf. Cliënt is niet gerechtigd de goederen ten nadele van D&D te bezwaren
of in eigendom tot zekerheid over te dragen. Cliënt verplicht zich daarbij om aan D&D alle gewenste medewerking
te verlenen. D&D is niet aansprakelijk voor nadeel dat door cliënt of door derden wordt geleden, in verband met
het terughalen van het goed c.q. het beëindigen van de huurovereenkomst.

7. OVERMACHT

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van D&D opgeschort. Indien de periode waarin
door overmacht nakoming van onze verplichting niet mogelijk is, langer duurt dan een maand, zijn beide partijen
bevoegd de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst
is geleverd, wordt dan pro rato afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. D&D
kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van overmacht aan de zijde van D&D of
door haar ingeschakelde derden. De wettelijke bepaling voor overmacht wordt gehanteerd.

8. HUURPRIJZEN

8.1 Huurprijs machineverhuur
De huurprijzen zijn gebaseerd op dagprijzen van max. 8 uur gebruik of weekprijzen van max. 10 uur gebruik (voor
langer gebruik geldt een toeslag) en zijn exclusief BTW, onderhoud, brandstof, olie, smeermiddelen en transport.
De huur loopt door op zon- en feestdagen. Voor een weekend worden 12 uren oftewel 1,5 dag berekend
(weekend is vanaf vrijdag 17.00 uur tot maandag 9.00 uur). De huurprijs wordt na teruggave van het verhuurde
goed voldaan in de vestiging van D&D waar de zaken zijn gehuurd en/of moeten worden geretourneerd.

8.2 Huurprijs partyverhuur
De huurprijzen zijn gebaseerd op 3 dagen; te weten 1 dag gebruik + 1 dag vóór gebruik ophalen + 1 dag na
gebruik retourneren. Voor elke dag langer geldt een toeslag van 15% van het weekendtarief tot maximaal 2
weken. Alle prijzen zijn exclusief BTW, onderhoud, brandstof, olie, smeermiddelen, transport, reinigen en
eventueel laden en lossen. De huurprijs wordt na teruggave van het gehuurde
goed voldaan in de vestiging van D&D waar de zaken zijn gehuurd en/of moeten worden geretourneerd.

8.3 D&D heeft het recht om overeengekomen prijzen te verhogen indien factoren, waarop de prijzen zijn
gebaseerd, substantieel wijzigen.

9. WAARBORGSOM

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal cliënt per huur een waarborgsom verschuldigd zijn. Deze
waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het
gehuurde. Indien een waarborgsom niet tijdig is betaald, kan D&D de overeenkomst eenzijdig beëindigen,
onverminderd het recht van D&D op schadevergoeding. De waarborgsom
mag door cliënt niet worden beschouwd of behandeld als vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het
einde van de overeenkomst kan D&D de door cliënt verschuldigde bedragen compenseren met de waarborgsom.
De waarborgsom wordt teruggeven indien en voor zover vaststaat dat cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

10. GOEDERENCONTROLE

10.1 Aflevering door D&D.
Cliënt dient het gehuurde onmiddelijk nadat hij het in ontvangst heeft genomen te controleren op gebreken,
manco’s e.d. Bij klachten dient cliënt direct telefonisch, per fax of e-mail contact op te nemen met D&D.
Ingebruikname van de goederen heft het recht om te reclameren op. Elk recht op reclame vervalt in ieder geval
vanaf de vijfde werkdag na aflevering van het gehuurde.

10.2 Retourname door D&D.
Indien de goederen naar het bedrijf van D&D worden teruggebracht, ongeacht of dit gebeurt door de expeditie
van D&D dan wel door de expeditie van derden, worden de goederen binnen 24 uur na terugkomst in het bedrijf
van D&D gecontroleerd. Het meenemen van de goederen door de expeditie van D&D of de expeditie van derden
is niet als dergelijke controle aan te merken. Cliënt kan op
diens uitdrukkelijke verzoek bij de controle aanwezig zijn. Dit verzoek dient schriftelijk voorafgaand aan de
retourname bij D&D te zijn vermeld. Als schade, verlies, niet schoonmaken of onjuist verpakken vastgesteld is, is
het resultaat van de controle door D&D bindend. D&D laat dit binnen 10 werkdagen (weekend en feestdagen niet
meegerekend) nadat de goederen bij D&D terug zijn, schriftelijk weten. D&D kan vervolgens tot onmiddelijke
reparatie of vervanging overgaan en de
kosten daarvan aan cliënt doorberekenen. Beschadigde huurgoederen c.q. onderdelen waarvan
geen herstel meer mogelijk is, die op grond van deze bepaling zijn vervangen, worden gedurende ten hoogste 30
dagen na de datum waarop de schade gefactureerd wordt, ter beschikking van cliënt gesteld.

11 LOSSEN EN LADEN

11.1 De los- en/of laadplaats dient met de door verhuurder gebruikte transportmiddelen goed bereikbaar te zijn.
Cliënt dient er voor te zorgen dat het lossen en laden altijd op verharde grond kan plaatsvinden. Wanneer de losen/
of laadplaats door D&D als ongeschikt wordt aangemerkt,
dienst cliënt voor een bruikbaar alternatief te zorgen. In alle gevallen geldt dat, wanneer schade c.q.
vertraging ontstaat die te wijlen is aan de gesteldheid van het terrein dat door cliënt aangewezen is als los- en/of
laadplaats, deze schade voor rekening komt van cliënt..

11.2 Cliënt dient behulpzaam te zijn bij het lossen- en/of laden van het goed op de plaats waarvan partijen
overeengekomen zijn dat D&D de goederen zal afleveren en/of ophalen, tenzij partijen dit schriftelijk uitdrukkelijk
anders zijn overeengekomen.

12. VERPLICHTINGEN VAN CLIËNT

12.1 Cliënt draagt gedurende de gehele huurperiode het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde.
Cliënt is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de
goederen en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor cliënten die de goederen door D&D aangeleverd
krijgen in containers en zelf lossen en weer laden. De goederen dienen
zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of
omvallen van de lading. Bij het opladen wordt D&D niet geacht, de lading te controleren met het oog op transport.

12.2 Cliënt zal het gehuurde goed op het overeengekomen tijdstip bij D&D terugbezorgen in dezelfde staat als
waarin het gehuurde goed werd ontvangen bij aanvang van de huur. Cliënt dient goederen gereinigd en op
dezelfde wijze gesorteerd en verpakt in juiste kratten etc. te retourneren, zoals hij/zij deze ontvangen heeft.

12.3 Als de gehuurde goederen niet terstond na het verstrijken van de huurtermijn bij D&D worden teruggebracht,
verkeert cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is alsdan een schadevergoeding aan D&D verschuldigd, welke
bestaat uit tweemaal de huurprijs voor iedere dag dat de huurder nalaat, het goed na het verstrijken van de
termijn te retourneren.

12.4 Cliënt dient de gebruiks- en veiligheidsinstructies die op het verhuurde aanwezig zijn, dan wel vanwege
verhuurder worden gegeven, nauwgezet in acht te nemen.

12.5 Cliënt is verplicht om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde goed.

12.6 Cliënt verklaart zich akkoord om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien ui t het gebruik van
verhuurmateriaal door hem of derden, te zullen betalen.

13. SCHADEVERLIES

13.1 Cliënt vergoed alle schade die door D&D vanwege deze overeenkomst wordt geleden, tenzij de schade op
basis van deze overeenkomst uitdrukkelijk voor rekening blijft van D&D. Onder schade wordt met name verstaan;
alle vermogensschade en ander nadeel.

13.2 Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddelijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur
na het ontstaan ervan, aan D&D te worden gemeld. Cliënt verplicht zich aan de het gehuurde goed door zijn
toedoen of door omstandigheden die rechtens voor zijn risico komen, ontstane schade aan D&D te vergoeden
tegen de dagwaarde van het gehuurde goed. Hetzelfde geldt
voor schade aan onderdelen en/of toebehoren van het van D&D gehuurde goed.

13.3 Voor zoekgeraakte zaken, waarvoor door D&D reeds de dagwaarde aan cliënt berekend is en die later
alsnog door cliënt gevonden en teruggebracht worden, dient cliënt de verschuldigde huurprijs te betalen. Deze
wordt door D&D in mindering gebracht op de aan cliënt terug te betalen vergoeding van de dagwaarde.

13.4 D&D is uitsluitend aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid rechtstreeks uit de wet voortvloeit.

13.5 D&D is niet aansprakelijk voor schade die door cliënt op enigerlei wijze is geleden door, tengevolge van of in
verband met het gehuurde goed, D&D is door cliënt gevrijwaard tegen eisen van derden op grond van schade in
verband met het gehuurde goed.

13.6 D&D verklaart dat voor wettelijk verzekeringsplichtige objecten, op basis van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, een aansprakelijkheidverzekering is afgesloten welke voldoet aan
de wettelijke eisen. Voor rekening van de huurder komt echter: a. schade aan derden, die weliswaar door
verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed, doch waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen
dekking is. b. het in de aansprakelijkheidspolis genoemde eigen risico.

14. EXPERTISE

De door D&D gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en reinigingskosten aan
het gehuurde goed, komt rechtstreeks voor rekening van de huurder. Cliënt verklaart zich er op voorhand
mee akkoord te gaan dat bij een door D&D geschat schadebedrag van C 1000,- of meer, een expertise op kosten
van cliënt wordt uitgevoerd door een door D&D aangewezen erkend expertisebureau en bij een schade beneden
€ 1000,- expertise wordt uitgevoerd door D&D.

15. BEZORGEN EN OPHALEN

15.1 Het bezorgen en ophalen van de verhuurde goederen wordt door D&D gepland tussen 06:00 en 18:00 uur.
Wanneer cliënt het bezorgen en/of afhalen op een afgesproken tijdstip wil laten plaatsvinden, wordt hiervoor een
toeslag van 50% op de normale transportkosten berekend. D&D bezorgt uitsluitend op de begane grond. Cliënt
dient er voor te zorgen dat op de afgesproken bezorgdag vanaf 06:00 uur een gevolmachtigd persoon aanwezig
is voor het in ontvangst nemen van het gehuurde goed. Ontbreekt deze, of is hij/zij bij aflevering niet bereikbaar
dan heeft D&D het recht, het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van
de cliënt. D&D mag er echter ook voor kiezen, de goederen toch af te leveren. In dat geval rust bij verschil van
mening over de afgeleverde aantallen of de staat waarin aflevering heeft plaatsgevonden, op cliënt uitdrukkelijk
de bewijslast dat de huurgoederen niet overeenkomstig de afspraken zouden zijn afgeleverd. De emballage die
bij de huurgoederen hoort, blijft bij cliënt t.b.v. de kwaliteit.

15.2 Indien partijen afspreken dat D&D het gehuurde goed komt ophalen, dient cliënt er voor te zorgen dat hij
tenminste 48 uren tevoren (weekend en feestdagen niet meegerekend) aan D&D heeft medegedeeld dat D&D het
verhuurde goed kan komen halen. Cliënt blijft verantwoordelijk voor het gehuurde goed totdat dit door D&D is
opgehaald. De goederen dienen op de ophaaldag vanaf 06:00 uur gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld
op de begane grond gereed te staan.

15.3 Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan dient cliënt de extra kosten die hierdoor
voor D&D ontstaan te vergoeden. Deze extra kosten bestaan uit de huurprijs die per dag voor het gehuurde goed
wordt berekend, zonder dat hiermee de huurovereenkomst wordt verlengd alsmede de extra transportkosten.

15.4 Cliënt dient ervoor te zorgen dat gedurende de afgesproken ophaaldag vanaf 06:00 uur een gevolmachtigd
persoon aanwezig is voor de teruggave. Ontbreekt deze, is hij/zij niet bereikbaar dan heeft D&D het recht, de
goederen mee terug te nemen. Ontstaat in een dergelijke situatie verschil van mening over de vraag of de
gehuurde goederen al dan niet in de juiste aantallen, samenstelling of in goede staat is teruggegeven, dan rust op
cliënt uitdrukkelijk de bewijslast dat de teruggave conform de overeenkomst heeft plaatsgevonden.

16. GEBRUIK EN ONDERHOUD

Cliënt stemt ermee in het gehuurde goed op het overeengekomen tijdstip bij D&D terug te bezorgen in dezelfde
staat als waarin het gehuurde goed werd ontvangen bij aanvang van de huur. Cliënt dient goederen gereinigd en
op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt in juiste kratten etc. te retourneren, zoals hij/zij deze ontvangen heeft.
Extra arbeidstijd door onvoldoende sorteren, niet of onjuist verpakken, of vanwege niet of onvoldoende reinigen
wordt in rekening gebracht.

17. VERPLICHTINGEN VAN CLIËNT

Cliënt verschaft D&D te allen tijde toegang tot het gehuurde goed. Tevens vrijwaart hij/zij D&D tegen aanspraken
van derden op het gehuurde. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend met schriftelijke
toestemming van D&D. Cliënt mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren naar een ander adres dan
omschreven op de overeenkomst. Cliënt of de derde dient D&D onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd
op roerende of onroerende goederen van cliënt of de derde of op het onderhavige gehuurde of indien op enig
andere wijze de eigendomsrechten van D&D dreigen te worden aangetast.

18. BETALINGSVOORWAARDEN

Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, zonder enig recht op korting of
verrekening. Indien cliënt zijn betalingsplicht niet binnen deze 14 dagen nakomt, verkeert hij van rechtswege en
zonder ingebrekestelling in verzuim. In geval van voornoemd verzuim kan D&D de huurovereenkomst
buitenrechtelijk beëindigen en de gehuurde zaken terughalen. Alle hiermee gemoeide kosten en diensten gevolge
door D&D geleden schade komt voor rekening van cliënt. Zonder schriftelijke toestemming van D&D is cliënt niet
bevoegd tot verrekening dan wel opschorting van de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting.
Iedere betaling wordt geacht te strekken ter voldoening van de oudste openstaande vordering.

19. INCASSO

Ingeval cliënt in verzuim is, heeft D&D van rechtswege recht op wettelijke rente over de openstaande
vordering(en) alsmede op volledige vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband
houden met het verzuim (minimaal 15% van de vordering met een minimum van € 340,-).

20. GESCHILLEN

Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter van het arrondissement Maastricht. De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel.

Kerkrade, mei 2005